Co możesz zrobić samemu zanim przekażesz sprawę do profesjonalnej firmy windykacyjnej – poradnik dla każdego.

Zanim zdecydujesz się powierzyć swoją sprawę firmie windykacyjnej, warto podjąć samodzielne kroki w celu odzyskania swoich pieniędzy, byś może już to sprawi, że odzyskasz swoje należności.

  1. Zadzwoń do dłużnika tylko jeden raz z informacją, że minął termin płatności za wykonane usługi, czy dostarczony towar, uzyskaj od niego deklarację dokładnej daty spłaty. Zadzwoń tylko raz, nie proś swojego dłużnika o pieniądze, celem Twoim jest tylko uzyskanie deklaracji terminu spłaty. Jeżeli do tego dnia nie odzyskasz swojej należności, wyślij pisemne wezwanie do zapłaty (poniżej wzór)
  2. Wezwanie do zapłaty wyślij koniecznie ZPO (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Jak otrzymasz „zwrotkę” z poczty z informacją, że adresat odebrał korespondencję, poczekaj na wpłatę tyle dni, ile dałeś dłużnikowi na spłatę w wezwaniu. Sugerujemy, abyś w wezwaniu wpisał 7 dni.
  3. Zadzwoń do dłużnika na dzień przed końcem terminu spłaty, który określiłeś w wezwaniu, i zapytaj o spłatę. Jeżeli nie uzyskasz informacji lub dłużnik nie odbierze telefonu, poczekaj na wpłatę do końca kolejnego dnia. To już ostatnia czynność, którą warto wykonać samodzielnie.
  4. Jeżeli nie odzyskałeś swojej wierzytelności, przekaż sprawę do firmy specjalizującej się w windykacji należności
WEZWANIE DO ZAPŁATY – WZÓR
Miejscowość ……………..…………., data……………………

Twoje dane (nazwa firmy, imię nazwisko, adres)
Dane Twojego dłużnika (nazwa, imię nazwisko, adres)

WEZWANIE DO ZAPŁATY

W związku z nieuregulowaniem przez Państwa należnej nam kwoty …………….………. zł (słowie: …………………………………………………….……………………………….) wynikającej z (np. faktury nr…, umowy najmu…, itp.) wzywam do zapłaty w/w kwoty w nieprzekraczalnym terminie ……………… dni, na nasz rachunek bankowy nr: ………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie informujemy, iż z tytułu nieterminowego uregulowania należności zostaną naliczone odsetki za opóźnienie w zapłacie. Brak wpłaty w/w terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sadowego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Czytelny podpis
Miejscowość …….………………….., data ………………….………